Ancient Chinese coins catalog - Xianfeng coins pg 9

(Click on the picture to see an enlarge view. Picture shows the actual item on sale)

|Home| About us| Email| Next Page: Xianfeng pg 10|


Xianfeng coins: pg 1 | pg 2 | pg 3 | pg 4 | pg 5 | pg 6 | pg 7 | pg 8 | pg 9 | pg 10 |

Listed below are ancient Chinese coins from the Qing Dynasty (Xianfeng AD 1851 - 1861) for sale

(Click on the picture to see enlarged view and views from other angles. Picture shows the actual item for sale.)

Item ref: QIXF91.2
Item name: Xian Feng Zhong Bao
Price: Sold
Dimension: 40 mm
Reverse: Bao Su
Remarks: Suzhou, Jiangsu Province. Value 20
Item ref: QIXF92
Item name: Xian Feng Zhong Bao
Price: Sold
Dimension: 43 mm
Reverse: Bao De
Remarks: Chen De mint, Zhili province. Value 50
Item ref: QIXF93.3
Item name: Xian Feng Yuan Bao
Price: Sold
Dimension: 48 mm
Reverse: Bao De
Remarks: Chili, Dehua. Value 100
Item ref: QIXF94
Item name: Xian Feng Zhong Bao
Price: Sold
Dimension: 27 mm
Reverse: Bao Di
Remarks: Value 8
Item ref: QIXF95
Item name: Xian Feng Yuan Bao
Price: Sold
Dimension: 50 mm
Reverse: Bao Shaan
Remarks: Shaanxi Province. Value 100
Item ref: QIXF96
Item name: Xian Feng Zhong Bao
Price: Sold
Dimension: 45 mm
Reverse: Bao He
Remarks: Henan Province. Value 50
Item ref: QIXF97.3
Item name: Xian Feng Yuan Bao
Price: US$ 160
Dimension: 50mm
Reverse: Bao Shaan
Remarks: Shaanxi Province, Value 100
Item ref: QIXF98.3
Item name: Xian Feng Yuan Bao
Price: Sold
Dimension: 50mm
Reverse: Bao Gong
Remarks: Gansu Province, Value 100
Item ref: QIXF99
Item name: Xian Feng Zhong Bao
Price: US$ 50
Dimension:
Reverse: Bao Chuan
Remarks: Sichuan Province, Value 10

Xianfeng coins: pg 1 | pg 2 | pg 3 | pg 4 | pg 5 | pg 6 | pg 7 | pg 8 | pg 9 | pg 10 |

| Shunzhi | Kangxi | Yongzheng | Qianlong | Jiaqing | Daoguang | Xianfeng | Tongzhi | Guanxu | Xuantong |

| Shang| Zhou| Qin| Han| Wang Mang| 3 Kingdoms| Jin and 16 kingdoms| 6 Dynasties| Sui| Tang| 5 Dynasties| Liao| Song| Jin| Yuan| Ming| Qing| Taiping Rebels| Mounted coins| Ancient Vietnamese coins|