Ancient Chinese coins catalog - Xianfeng coins pg 6

(Click on the picture to see an enlarged view. Picture shows the actual item on sale.)

|Home| About us| Email| Next Page: Xianfeng pg 7|


Xianfeng coins: pg 1 | pg 2 | pg 3 | pg 4 | pg 5 | pg 6 | pg 7 | pg 8 | pg 9 | pg 10 |

Listed below are ancient Chinese coins from the Qing Dynasty (Xianfeng AD 1851 - 1861) for sale

(Click on the picture to see enlarged view and views from other angles. Picture shows the actual item for sale.)

Item ref: QIXF61
Item name: Xian Feng Zhong Bao
Price: Sold
Dimension: N/A
Reverse: 10 cash, "star" at 11o'clock
Remarks: Yunnan
Item ref: QIXF62.3
Item name: Xian Feng Zhong Bao
Price: US$ 180
Dimension: 53mm
Reverse: Bao Su
Remarks: Jiangsu, Suzhou, 50 cash
Item ref: QIXF63.2
Item name: Xian Feng Tong Bao
Price: Sold
Dimension: 56mm x 5mm
Reverse: Bao Fu, Wu Shi
Remarks: Fujian Province, 50 cash
Item ref: QIXF64
Item name: Xian Feng Zhong Bao
Price: Sold
Dimension: 36 mm
Reverse: Bao Fu, Yi Shi, Wu Qian Ji Zhong
Remarks: Fujian Province, Value 10. Weight 5 mace
Item ref: QIXF65.3
Item name: Xian Feng Zhong Bao
Price: US$ 35
Dimension: 38 mm
Reverse: Bao Jin, Dang Shi
Remarks: Shanxi Province. Value 10. Casting hole at 5 o'clock.
Item ref: QIXF67.6
Item name: Xian Feng Tong Bao
Price: Sold
Dimension: 43 mm
Reverse: Bao Fu, Er Shi
Remarks: Fujian Province. Value 20
Item ref: QIXF68
Item name: Xian Feng Zhong Bao
Price: Sold
Dimension: 42 mm
Reverse: Bao Zhi, Wu Shi
Remarks: Zhili Province. Value 50
Item ref: QIXF69.4
Item name: Xian Feng Zhong Bao
Price: US$ 45
Dimension: 37 mm
Reverse: Bao Chang
Remarks: Jiangxi, Nanchang. Value 10

Xianfeng coins: pg 1 | pg 2 | pg 3 | pg 4 | pg 5 | pg 6 | pg 7 | pg 8 | pg 9 | pg 10 |

| Shunzhi | Kangxi | Yongzheng | Qianlong | Jiaqing | Daoguang | Xianfeng | Tongzhi | Guangxu | Xuantong |

| Shang| Zhou| Qin| Han| Wang Mang| 3 Kingdoms| Jin and 16 kingdoms| 6 Dynasties| Sui| Tang| 5 Dynasties| Liao| Song| Jin| Yuan| Ming| Qing| Taiping Rebels| Mounted coins| Ancient Vietnamese coins|