Ancient Chinese coins catalog - Xianfeng coins pg 3

(Click on the picture to see an enlarge view. Picture shows the actual item on sale.)

|Home| About us| Email| Next Page: Xianfeng pg 4|


Xianfeng coins: pg 1 | pg 2 | pg 3 | pg 4 | pg 5 | pg 6 | pg 7 | pg 8 | pg 9 | pg 10 |

Listed below are ancient Chinese coins from the Qing Dynasty (Xianfeng AD 1851 - 1861) for sale

(Click on the picture to see enlarged view and views from other angles. Picture shows the actual item for sale.)

Item ref: QIXF31.4
Item name: Xian Feng Tong Bao
Price: US$ 4
Dimension: N/A
Reverse: Bao Chuan
Remarks: Sichuan
Item ref: QIXF32.4
Item name: Xian Feng Tong Bao
Price: Sold
Dimension: N/A
Reverse: Bao Tai
Remarks: Taiwan
Item ref: QIXF33.2
Item name: Xian Feng Tong Bao
Price: US$ 3
Dimension: N/A
Reverse: Bao Yun
Remarks: Yunnan
Item ref: QIXF34.5
Item name: Xian Feng Tong Bao
Price: US$ 3
Dimension: N/A
Reverse: Bao Dong
Remarks: Yunnan, Dongchuan
Item ref: QIXF35.6
Item name: Xian Feng Tong Bao
Price: US$ 3
Dimension: N/A
Reverse: Bao Zhe
Remarks: Zhejiang
Item ref: QIXF36
Item name: Xian Feng Tong Bao
Price:Sold
Dimension: N/A
Reverse: Bao Yi
Remarks: Yili (Scarce)
Item ref: QIXF37.2
Item name: Xian Feng Tong Bao
Price: Sold
Dimension: N/A
Reverse: Bao Quan
Remarks: Board of Revenue (Iron)
Item ref: QIXF38
Item name: Xian Feng Tong Bao
Price:Sold
Dimension: 56mm, thickness: 6mm
Reverse: Bao Fu
Remarks: Fujian 50 cash, Scarce. (99gms)
Item ref: QIXF39
Item name: Xian Feng Yuan Bao
Price: US$ 180
Dimension: 58mm
Reverse: Bao Shaan
Remarks: Shaanxi Province, Value 100
Item ref: QIXF310.2
Item name: Xian Feng Zhong Bao
Price: US$ 65 Sold
Dimension: 38mm
Reverse: Bao Quan
Remarks: Board of Revenue, Iron. Without square hole

Xianfeng coins: pg 1 | pg 2 | pg 3 | pg 4 | pg 5 | pg 6 | pg 7 | pg 8 | pg 9 | pg 10 |

| Shunzhi | Kangxi | Yongzheng | Qianlong | Jiaqing | Daoguang | Xianfeng | Tongzhi | Guanxu | Xuantong |

| Shang| Zhou| Qin| Han| Wang Mang| 3 Kingdoms| Jin and 16 kingdoms| 6 Dynasties| Sui| Tang| 5 Dynasties| Liao| Song| Jin| Yuan| Ming| Qing| Taiping Rebels| Mounted coins| Ancient Vietnamese coins|